کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه مذاهب اسلامی

کــاد

کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاه مذاهب اسلامی

پرسشنامه‌ای که در اختیار شماست، مربوط به برخی از ویژگی‌های فرهنگی دانشجویان است که داشتن شناخت لازم از آنها به برنامه‌ریزی و ارائه خدمات فرهنگی بهتر و نیز استفاده ازظرفیت دانشجویان فعال و دغدغه‌مند در راستای اجرای برنامه‌ها کمک می‌کند.
در هر مرحله‌ای که به اشکال برخورد کردید یا کمک نیاز داشتید به پشتیبان سایت مراجعه نمایید