آخرین ها

آخـــرین ها

کارگاه کاربردی ویراستاری
کانون زبان و فرهنگ ملل اسلامی

کارگاه کاربردی ویراستاری

دومین دوره مجازی نحو مقدماتی
انجمن علمی زبان و ادبیات عربی

دومین دوره مجازی نحو مقدماتی

سلسله نشست آشنایی با جریان های فکری و فرهنگی کشور های اسلامی
سلسله نشست آشنایی با جریان های فکری و فرهنگی کشور های اسلامی

سلسله نشست آشنایی با جریان های فکری و فرهنگی کشور های اسلامی

آخـــرین اخبار و گزارشات